górskie wyprawy

Norweskie wodospady

Tytuł wpisu może niezbyt wyszukany i nie do końca trafny. Nie zamierzam rozpisywać się o wszystkich wodospadach w Norwegii, ani też wgłębiać się w zagospodarowywanie zasobami wodnymi w tym kraju. Opiszę za to kilka wodospadów, które miałem przyjemność oglądać podczas mojej niedawnej objazdowej wycieczki (dla niewtajemniczonych link do tamtego wpisu znajduje się tutaj). No to zaczynamy.

 I named today’s post as ‘’Waterfalls of Norway’’ but it can be a bit confused. This won’t be about all waterfalls in Norway or management of water resources. I am going to describe some of the waterfalls I had the pleasure to see during my recent tour (the link to that post is here). So, let’s begin.

Steinsdalsfossen

Wodospad znajduje się około jednego kilometra od centrum Norheimsund, na drodze numer 7 prowadzącej do Bergen. Położenie blisko wybrzeża Hardangerfjordu tuż przy często uczęszczanej drodze sprawia, że Steinsdalfossen odwiedza wielu turystów. Świadczy o tym chociażby spory parking, centrum turystyczne i dwa sklepiki z pamiątkami przy ścieżce prowadzącej do samego wodospadu. Niemałą atrakcją jest możliwość przejścia za szerokim strumieniem spadającej wody. Sam wodospad liczy 48 metrów wysokości, więc daleko mu do najwyższych norweskich rekordzistów, ale patrząc na zdjęcia prezentuje się naprawdę imponująco.

The waterfall is located about one kilometer from the center of Norheimsund, on Route 7 leading to Bergen. The location near the Hardangerfjord coast close to the often frequented road makes Steinsdalfossen a popular tourist destination. There is a large parking lot, tourist center and two souvenir shops on the path leading to the waterfall. Additional attraction is the opportunity to go beyond the wide stream of falling water. The waterfall itself has 48 meters high, so it is far from the highest Norwegian record holders, but looking at the pictures is really impressive.

Skjervsfossen

Kierując się drogą 13 z Eidfjordu (wschodniego rozgałęzienia Hardangerfjordu) na północ, minąwszy miejscowość Granvin, można dotrzeć (zjeżdżając z głównej drogi) do widowiskowego wodospadu Sjervsfossen. Wodospad jest doskonale widoczny z drogi i przejeżdżając przez most można się zatrzymać zaraz za nim (choć w tym miejscu zmieszczą się co najwyżej dwa auta). Parking z prawdziwego zdarzenia jest usytuowany znacznie wyżej, za kilkoma serpentynami. Stąd jednak wodospad robi o wiele większe wrażenie. Asfaltową ścieżką można podejść niemal pod samą strugę spadającej z 60m wody. Cały wodospad liczy aż 150 metrów wysokości a znaczna jego część znajduje się po przeciwnej stronie mostu. Przy asfaltowej ścieżce znajdują się kamienne schody, którymi można dotrzeć na górny parking (a właściwie z górnego parkingu zejść do wodospadu). Po drodze poustawiane są tabliczki z ciekawostkami historycznymi okolicy.

Following Route 13 from Eidfjord (eastern branch of Hardangerfjord) to the north, past Granvin, you can reach the scenic Sjervsfossen waterfall (turn aside from the main road after you pass the lake Granvinsvatnet). The waterfall is perfectly visible from the road and crossing the bridge you can stop right behind it (there is place only for two cars). The parking lot is located much higher, behind a few serpents. The waterfall makes a lot more impression at this point. The asphalt path leads almost under the same stream falling from 60 meters of water. The whole waterfall has 150 meters high and a large part of it is on the opposite side of the bridge. On the asphalt path there are stone stairs that you can climb to the upper parking lot (or from the upper parking lot to the waterfall). On the way there are info plates with historical curiosities of the area.

Espelandsfossen

Na ten wodospad można się natknąć jadąc drogą 572 z Granvin do Ulvik. Mniej więcej w połowie trasy, przy jeziorze Espelandsvatnet można dostrzec Espelandsfossen. Niepozorny parking tuż przy drodze (łatwo przeoczyć) może pomieścić zaledwie parę samochodów. Oznaczona ścieżka prowadzi przez las w stronę wodospadu. Po kilku minutach marszu ścieżka skręca przy jednym z letnich domków i po kolejnych paru chwilach można już podziwiać wodospad w całej okazałości. Wąska ścieżka biegnie dalej i jak sądzę można się nią dostać aż na samą górę, nie sprawdzałem tego jednak. Wodospad mierzy 100 metrów wysokości (niektóre źródła podają 150m).

You can find this waterfall on the road 572 from Granvin to Ulvik. About half way next to Espelandsvatnet lake, you can see Espelandsfossen. The parking lot is nearly visible and there is a place only for few cars. The marked path leads through the forest towards the waterfall. After a few minutes of walking the path turns at one of the summer houses and after a few more moments you can admire the waterfall in all its splendor. The narrow path goes on and I think you can get it up to the very top, but I did not check it. The waterfall measures 100 meters high (some sources say about 150 meters).

Tvindefossen

Tvindefossen położony jest przy drodze E16 na północ od Voss. Parking, sklepik z pamiątkami i pobliskie pole kempingowe czynią z tego wodospadu obleganą przez turystów atrakcję. Również ten wodospad jest doskonale widoczny z drogi, więc nie sposób go przeoczyć. Wysokość Tvindefossen wynosi 109 metrów, choć inne źródła podają rozbieżne wersje dochodzące nawet do 149 metrów.

Tvindefossen is located on the E16 road north of Voss. Parking, a souvenir shop and a nearby camping area make this waterfall a tourist attraction. Also this waterfall is perfectly visible from the road, so you can’t miss it. The height of the Tvindefossen is 109 meters, although other sources give divergent versions up to 149 meters.

Stalheimsfossen

Kierując się dalej na północ i trzymając się drogi E16, dojeżdża się do doliny Stalheim. Tutaj warto uważnie obserwować znaki i skręcić w boczną drogę Stalheimsvegen prowadzącą do Hotelu Stalheim. Zaraz za hotelem znajduje się stara, widowiskowa trasa z 13 ostrymi zakrętami prowadzącymi w dół (droga jest jednokierunkowa). Na samym początku tej wąskiej drogi przy kamiennym słupie można się zatrzymać na niewielkim parkingu i ścieżką dotrzeć nad urwisko, skąd można oglądać wodospad w całej okazałości (nad urwiskiem nie ma żadnej barierki, więc należy zachować ostrożność). Zjeżdżając w dół i pokonując kolejne zakręty, można dostrzec również sąsiedni wodospad, Sivlefossen. Na samym dole, tuż za mostem można zaparkować auto i przejść się pod sam Stalheimsfossen. Spacer zajmuje około 5 minut a ścieżka jest bardzo dobrze utrzymana. Pod wodospadem znajduje się platforma widokowa. Wznoszące się pionowo z trzech stron wysokie zbocza i huk spadającej wody zapierają dech. Wysokość wodospadu też imponuje. Staleimsfossen mierzy aż 124 metry.

Driving further north and holding the E16 road, you will reach the Stalheim Valley. Here you should carefully watch the signs and turn into the side road, Stalheimsvegen leading to Stalheim Hotel. Right behind the hotel is an old, spectacular road with 13 sharp turns leading down (this is one-direction road). At the very beginning of this narrow road near the stone pillar you can stay in a small parking lot and follow the path to the cliff, where you can see the waterfall in all its glory (there is no barrier over the cliff, so be careful). Turning down and crossing the other turns, you can also see the neighboring waterfall, Sivlefossen. At the bottom, just behind the bridge, you can stop the car and go under Stalheimsfossen. The walk takes about 5 minutes and the path is very well maintained. Under the waterfall there is a viewing platform. Vertical mountain slopes rising from three sides and the sound of falling water is breathtaking. The height of the waterfall is also impressive. Stalheimsfossen measures 124 meters.

Rjukandefossen

Na drodze numer 52, niedaleko miasteczka Tuv, widnieje tabliczka kierująca do wodospadu Rjukandefossen. Z parkingu tuż przy drodze prowadzi leśna ścieżka, którą już zaledwie po dwóch minutach dochodzimy do wodospadu. Pomimo zaledwie 8 metrów wysokości, widok jaki nam się ukazuje, powala na kolana.

On the road number 52, near the town of Tuv, there is a sign directing to the waterfall Rjukandefossen. From the parking place just off the road, leads a forest path, which just after two minutes we can reach the waterfall. Despite the height is only 8 meters, the view that we can see is indescribable.

Vøringsfossen

Vøringsfossen to jeden z najbardziej znanych wodospadów w Norwegii. Bliskość z obleganym przez turystów Eidfjord, wysokość (182 metrów) oraz liczne tarasy widokowe wokół krawędzi urwiska, sprawiają, że w sezonie letnim jest to miejsce tłumnie odwiedzane. Samochód można zaparkować bezpośrednio na parkingu przy drodze numer 7, lub też podjechać do stojącego nad urwiskiem hotelu Fossli.  Vøringsfossen i sąsiedni Tyssvikjofossen spadają wzdłuż pionowych ścian na dno głębokiej doliny Måbødalen. Istnieje ścieżka, prowadząca z parkingu przy drodze numer 7, położonego dalej w stronę Eidfjord i prowadząca do doliny. Stamtąd można podziwiać Vøringsfossen również od dołu. Niestety samego wodospadu nie dane mi było tego dnia zobaczyć.

Vøringsfossen is one of the most famous waterfall in Norway. The neighborhood of the Eidfjord, besieged by tourists, the height (182 meters) and the many lookout terraces around the edge of the cliff, make this place crowded in the summer. You can park your car directly at the parking lot beside the road 7, or drive up to the Fossli Hotel on the cliff. Vøringsfossen and the neighboring Tyssvikjofossen fall along the vertical walls to the bottom of the deep Måbødalen valley. There is a path leading from the parking lot on the road number 7, (further down to the Eidfjord) and leading to the valley. From there you can admire Vøringsfossen from below. Unfortunately the view of waterfall was not given to me this day.

To już moja druga wizyta przy Vøringsfossen w tym roku i jak dotąd przy obu nie miałem szczęścia oglądać wodospadu. Wcześniej, pod koniec kwietnia, wjazd na parking przy drodze okazał się niemożliwy z powodu ogromnych zasp śniegu a sam wodospad był ledwie widoczny jako cienka strużka sącząca się z wolno topniejącego śniegu. Teraz z kolei mgła utrzymująca się w dolinie ograniczała widoczność. Wyszukałem więc swoje dawne fotki z pobytu w tym miejscu sprzed kilku lat.

This is my second visit to Vøringsfossen this year and so far I haven’t had a chance to watch the waterfall. Previously, at the end of April, parking on the road was full of heavy snowdrifts and the waterfall itself was barely visible as a thin trickle stream of slowly melting snow. Now, the fog in the valley, limited visibility. So I searched for my old photos from this place I took few years ago.

Låtefossen

Låtefossen to kolejny wodospad, którego nie sposób przeoczyć. Jadąc w kierunku Oddy z południa bądź zmierzając z Oddy w kierunku drogi E134 w pewnym momencie na auto opada chmura pyłu wodnego. Potężne masy wody zbiegają w dół górskiego zbocza i nikną pod mostem, gdzie łączą się ze strumieniem rzeki Storelvi. Wodospad bierze swój początek z jeziora Lotevatnet i stamtąd dwoma korytami spływa na dół, łącząc się w jeden potężny strumień pod mostem. Parking przy drodze, sklep z pamiątkami oraz toaleta czynią z tego miejsca popularny postój i okazję do porobienia zdjęć. Rzadko kto ma świadomość z istnienia sąsiedniego wodospadu Espelandsfossen, który znajduje się po przeciwnej stronie doliny zaledwie 200 metrów dalej. Låtefossen liczy 165 metrów wysokości.

Låtefossen is another waterfall that you can’t miss from the road. Coming to the direction of Odda from the south or from the Odda towards the E134, at some point, the cloud of water dust falls on the car. Massive masses of water run down the mountain slope and fall under the bridge, where they connect to the Storelvi River. The waterfall takes its origin from Lotevatnet and from there, two troughs flow down, merging into one powerful stream under the bridge. Parking by the road, souvenir shop and toilet make this place a popular stopover and opportunity to take pictures. Rarely anyone is aware of the existence of the neighboring Espelandsfossen waterfall, which is located on the opposite side of the valley only 200 meters away. Låtefossen has 165 meters high.

Langfossen

Jeden z najbardziej imponujących wodospadów w całej Norwegii. Położony niemal na końcu Åkrafjordu, przy drodze E134 jest niemałą atrakcją dla podróżnych. Uwaga: jadąc z zachodu na wschód, jest słabiej widoczny i można go przegapić. Przy drodze znajduje się parking oraz sklep z pamiątkami. Przy samym fiordzie zbudowano niedużą przystań na kursujące tu latem małe jednostki wycieczkowe. Tunelem pod drogą można dojść pod sam wodospad bądź też zdecydować się na stromą ścieżkę prowadzącą po zboczu w górę na ponad 600 metrów skąd można podziwiać imponującą panoramę Åkrafjordu. Szlak ten został dokładniej opisany tutaj. Langfoss ma 612 metrów wysokości i aż 62 szerokości.

One of the most impressive waterfalls in Norway. Located at the end of the Åkrafjord, near the E134 road is a great attraction for travelers. Note: driving from west to east is less visible and you may miss it. There is a parking lot and gift shop. You can find also small quay for summer trips with cruise boats. The tunnel under the road leads to waterfall and to hiking path which goes on the slope up over 600 meters. You can admire there the impressive panorama of Åkrafjord. This trail is described here. Langfoss has 612 meters high and 62 meters wide.

Breinostjørni

Breinostjørni nie widnieje na żadnej mapie jako wodospad. W rzeczywistości jest to górskie jezioro położone w masywie gór Breinosi z najwyższym szczytem o wysokości 1641m n.p.m. Kiedy jednak tamtędy przejeżdżałem i zobaczyłem z daleka ten widok (masyw Breinosi wznosi się po przeciwnej stronie jeziora Eldrevatnet, wzdłuż którego ciągnie się droga 52), nie mogłem go pominąć w tym wpisie. Myślę, że może być świetnym dodatkiem do wszystkich pokazanych tu ”oficjalnych’’ wodospadów.

Breinostjørni does not appear on any map as a waterfall. In fact, it is a mountain lake located in the Breinosi mountain massif with the highest peak of 1641m above sea level. But when I was passing througt and saw this view from the distance (the Breinosi massif rises on the opposite side of Lake Eldrevatnet along the road 52), I could not miss it in this post. I think it can be a great addition to all the 'official’ waterfalls shown here.

Wiele informacji o norweskich wodospadach zaczerpnąłem ze strony europeanwaterfalls, za co dziękuję autorowi.

Much information about Norwegian waterfalls was taken from europeanwaterfalls, thanks for the author of the site.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *